پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضریب همبستگی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

مورد قبول دانست. از بین گره هایی که در نهایت معنی دار شده اند گرهی که دارای بالاتر و RMSE پایینتر باشد جهت تحلیل های آتی انتخاب می گردد. آماره ضریب همبستگی از رابطه زیر محاسبه می شود:
(۳-۱۲)
مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) نیز از رابطه (۳-۱۳) بصورت زیر محاسبه می گردد:

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره nous، se، m'écrivais، écriv-ons

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.