پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضریب همبستگی
آذر 14, 1397 Comments..0

مورد قبول دانست. از بین گره هایی که در نهایت معنی دار شده اند گرهی که دارای بالاتر و RMSE پایینتر باشد جهت تحلیل های آتی انتخاب می گردد. آماره ضریب همبستگی از رابطه زیر محاسبه می شود:
(۳-۱۲)
مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) نیز از رابطه (۳-۱۳) بصورت زیر محاسبه می گردد:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهPb2+&CNT(6,0)، انولوله، نانولوله، LUMO

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.