پایان نامه ارشد رایگان با موضوع GCM، (۳-۲)، ،

(۳-۲)
در اینجا مرتبه قرار گرفتن و تعداد کل داده می باشد. به این ترتیب یک مقدار آستانه برای بارندگی جهت برش تابع احتمال از داده های اولیه GCM برای یک ماه خاص بدست می آید. معمولا را برای دوره گذشته صفر در نظر می گیرند.
سپس برای تصحیح مقدار بارندگی مدل از روش تبدیل گاما استفاده می

پاسخی بگذارید