پایان نامه با کلید واژگان انتقالها، ، ترمهای، پیکها
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

باشند و با شدت نسبتا بالا مشاهده می شوند.
۳- انتقالها ی الکترونی میدان لیگاند(d – d) : این انتقالها در میدان هشت وجهی تقارن غیر مجاز می باشند اما در اثر کاهش تقارن از طریق کوپلاژ ارتعاشی در گونه های کمپلکسهای هشت وجهی ترمهای مربوطه نیز شکافته می شوند. این امر سبب پهن شدن پیکها و افزایش شدت انتقالها ی الکترونی می شود.
.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.