پایان نامه با کلید واژگان انتقالها، ، ترمهای، پیکها
آذر 14, 1397 Comments..0

باشند و با شدت نسبتا بالا مشاهده می شوند.
۳- انتقالها ی الکترونی میدان لیگاند(d – d) : این انتقالها در میدان هشت وجهی تقارن غیر مجاز می باشند اما در اثر کاهش تقارن از طریق کوپلاژ ارتعاشی در گونه های کمپلکسهای هشت وجهی ترمهای مربوطه نیز شکافته می شوند. این امر سبب پهن شدن پیکها و افزایش شدت انتقالها ی الکترونی می شود.
.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبداکشن، ۳-۳-۳-، ۳-۳-۱-، ۳-۳-ابزارها

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.