پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، (CD3)2CO، کمپلکس(۶)
آذر 14, 1397 Comments..0

ppm 88/2-4 ظاهر می شوند. پروتونهای آروماتیک نیز در محدوده ppm 74/8- 6 ظاهر می شوند. تعداد کل پروتونهای طیف ترکیب با تعداد پروتونهای کمپلکس مربوطه مطابقت دارد.
۳-۳-۸- طیف۱H-NMR ترکیب کمپلکس(۶) : [Co(Me-Saldien(MeIm)]B(ph)4 در (CD3)2CO
طیف۱H-NMR این ترکیب نشان می دهدکه پروتونهای آلیفاتیک در ناحیه ppm 35/2-23/4 ظاهرشده اند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، of، rhetoric، and

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.