پایان نامه درمورد ، کاتد، پشته، (۴-۴)
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

دو طرف و همچنین مقادیر پارامترهای هندسی مورد استفاده در جدول (۴-۲) آورده شده است.

شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر

جدول (۴-۲) مقادیر پارامترهای هندسی و نرخ جریان ورودی در دو طرف
پارامتر
مقدار
تعداد کانال
۱۰
تعداد سلول در پشته پیل سوختی
۱
عرض کانال در سمت آند و کاتد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.