پایان نامه درمورد آزمایشــات، فشـار، (۴-۳)، دمـاهای
آذر 14, 1397 Comments..0

نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت oC 60 و در فشارهای مختلف مقایسه شده است. در این منحنی ها فشارهای آند و کاتد با هم برابرند. همچنین در شکل (۴-۴) منحنی پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشــات عملی در فشـار ثابت ۱ بار و دمـاهای مختلف مقایـسه شده است. هـمانطور که این دو

شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، became، matters، rhetoric

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.