پایان نامه درمورد میکند،، عمود، پلاریزاسیون،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

حل میکند، همچنین معادلات در راستای عمود بر غشا را نیز حل کرده و سپس منحنی پلاریزاسیون را ایجاد می کند. معادلات حاکم در هر بخش در زیر تشریح شده است.

۴-۱-۱ مدلسازی کانال
تغییر سرعت و تغییر غلظت در راستای کانال بصورت خطی در نظر گرفته شده است، بنابراین برای جریان آرام و تک فازی خواهیم داشت :
(۴-۱)
در جاییکه سرعت

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ایران،، وحشرهکشها، ومواد، نمایندکه

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.