پایان نامه درمورد پیوند دوگانه
آذر 14, 1397 Comments..0

تغییر مسیر الکترون های محدود در مولکول وقتی که اتم هیدروژن به آن اضافه یا از آن جدا می شود سبب تغییرات رنگی pH متیل اورانژ می شود. این مولکول رنگ سبز – آبی را جذب می کند و در نتیجه به رنگ قرمز دیده می شود. نیتروژن دارای بار مثبت پیوند دوگانه دارد]۲۳[.
این رنگ از واکنش سولفانیلیک اسید، سدیم نیترات و دی متیل آلانین ساخته می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.