پایان نامه درمورد پیوند دوگانه
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

تغییر مسیر الکترون های محدود در مولکول وقتی که اتم هیدروژن به آن اضافه یا از آن جدا می شود سبب تغییرات رنگی pH متیل اورانژ می شود. این مولکول رنگ سبز – آبی را جذب می کند و در نتیجه به رنگ قرمز دیده می شود. نیتروژن دارای بار مثبت پیوند دوگانه دارد]۲۳[.
این رنگ از واکنش سولفانیلیک اسید، سدیم نیترات و دی متیل آلانین ساخته می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد گرفته،تمرکزکمی، مکانسیم، پیرول۶۲، هایش:

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.