پایان نامه درمورد PPy، آب+اتیل، هایش]۲۵[، ۱-۵:
آذر 14, 1397 Comments..0

محصولات به نوع محصولات و افزودنی ها بستگی دارد.]۲۵[در جدول زیر شرایط بهینه برای پلی پیرول و کامپوزیت هایش آمده است.
جدول ۱-۵: شرایط بهینه برای PPyو کامپوزیت هایش]۲۵[
نوع محلول
غلظت افزودنی
افزودنی
نمونه
آب


PPy
متیل استات


PPy
متانول


PPy
آب+اتیل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد فراشناختی، افسردگی اساسی، باورهای فراشناختی، بیماران مبتلا

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.