پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری

آلی
pH فاز دهنده
pH فاز گیرنده
سرعت چرخش
(rpm)
زمان
(min)
قدرت یونی
(w/v%)
دما ()
شرایط بهینه
اکتانول
۸/۸
۴/۲
۶۲۵
۴۵

(۴۰)

۴-۳. تعیین پارامترهای تجزیه‌ای روش استخراج
در این مرحله برای معتبرسازی روش استخراج پارامترهای تجزیه‌ای آن شامل تکرارپذیری (RSD)، در صد استخراج (R) و فاکتور پیش تغلیظ (PF) و حد

پاسخی بگذارید