پایان نامه رایگان با موضوع ۴/۲، گیرنده:، فازدهنده، آلی:

را کاهش داده است.این موضوع می تواند به دلیل تبخیر حلال آلی و یا تشکیل حباب بر دیواره فیبر باشد.

نمودار (۴-۷). تاثیر دما بر فرآیند استخراج.
شرایط استخراج: حلال فاز آلی: n- اکتانول، pH فازدهنده ۸/۸، pH فاز گیرنده: ۴/۲ ، سرعت هم‌زدن ۵۰۰ دور در دقیقه، بدون نمک.

جدول (۴-۱). خلاصه نتایج بهینه‌سازی استخراج
پارامتر
حلال

پاسخی بگذارید