فهرست بستن

دسته: پایان نامه ها

مقاله درباره مناطق شهری، مناطق روستایی، صنایع وابسته

جمله منابع مهم آلاینده‌ است. در مناطق جنگلی، آتشسوزی جنگل، سبب تولید مقدار قابلتوجهی هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای می‌شود.اِسومانگ و همکاران در سال 2011 (Essumang et…