دانلود تحقیق با موضوع -افزایش، -تقویت، اضطراب،، تحریک‌پذیری

اساس نیازهای ویژه‌اش طراحی می‌شود که عبارت است از:
-افزایش تمرکزو کاهش آگاهی از محرک‌های خارجی بی‌اهمیت و نامربوط
-افزایش آگاهی حسی و کنترل ماهیچه‌ها
-کنترل گفتگوهای درونی ناکارامد و جایگزین نمودن آن‌ها
کنترل اضطراب، خشم و تحریک‌پذیری
-تقویت انگیزه، اشتیاق و علاقه
-تقویت پشتکار و پیگیری جدی تمرینات
-افزایش انرژی و احساسات

پاسخی بگذارید