دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسردگی اساسی، دارو درمانی

افسردگی اساسی نسبت به درمان شناختی-رفتاری بیشتر است،اما پیگیری ها نشان می دهد که در درمان شناختی-رفتاری به علت تغییر مثبت برنتایج درمان ، درمان شناختی-رفتاری بر دارو درمانی پایدارتر است(پیکل۱۵ و همکاران،۲۰۰۲).
مینامی۱۶(۲۰۰۲) در یک مطالعه فراتحلیل مبنی بر مقایسه درمان شناختی -رفتاری با درمان های دیگر ،نتیجه گرفت که مزیت دارو

پاسخی بگذارید