دانلود پایان نامه ارشد درمورد شناخت درمانی، دارو درمانی، اختلال افسردگی

وجود داشت .
در پژوهشی(رحیمی و همکاران،۱۳۸۷) که تحت عنوان “بررسی تاثیر سه روش دارو درمانی ،شناخت درمانی ودارو درمانی توأم با شناخت درمانی در مبتلایان به اختلال افسردگی ” انجام شد نتایج زیر به دست آمد:
-در گروه اول که تنها تحت اقدامات شناخت درمانی قرار گرفتند،پس از اجرای آزمون آماری مشخص شد که این روش بر روی درمان افسردگی به

پاسخی بگذارید