دانلود پایان نامه درباره b)LUMO، a)HOMO، Pb2+&BNT(6,0)، HOMO
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

شود.

a)HOMO Hg2+&BNT(6,0)

b)LUMO Co2+&BNT(6,0)

(۷)شکل ۳-۹ ساختارHOMOوLUMOطیف DOS نانولوله BNT(6,0)& Hg+2

تراکم اوربیتال HOMO و LUMOدردوانتهای ساختارنانولوله می باشد

a)HOMO Pb2+&BNT(6,0)

b)LUMO Pb2+&BNT(6,0)

(۸)شکل

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد آزمایشــات، فشـار، (۴-۳)، دمـاهای

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.