منابع و ماخذ پایان نامه ، c، (۱-R)2/2R، (۱-۳۳)

جای عبور نور از درون محلول، انعکاس نور از سطح جامد استفاده شود میتوان از تابع ویژهای به نام تابع کوبلکا-مونک۷۶ استفاده نمود که این تابع متناسب با غلظت ماده جاذب میباشد. غلظت c ماده جاذب بر طبق فرمول زیر میتواند به دست آید:
F(R) = (1-R)2/2R = kc (۱-۳۳)

پاسخی بگذارید