منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، آبداکشن، گشتاوری، جاب

بازو در صفحه فرونتال، ۲) استارتر که دروضعیت آبداکشن صفر درجه با بازو در وضعیت طبیعی ۳) وضعیت جاب. نتایج آنها نشان میدهد که با افزایش چرخش داخلی بازوی گشتاوری عضله فوقخاری کوچکتر میشود بنابراین تست جاب نمیتواند آسیب عضله فوقخاری را بسنجد و همینطور وضعیت استارتر و آبداکشن ۹۰ درجه میزان بازوی گشتاوری فوقخاری تقریبا یکسان بود اما

پاسخی بگذارید