منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیر۹۹، ۳-۲-۳-۳-تست، بیچ۹۸، (تنت

فرد به طور فعال موقعیت چرخش خارجی را نگه میدارد که این آزمایش تمامیت فوقخاری و تحتخاری است اگر حدود ۵ درجه، زاویه چرش خارجی افت کند، نشان میدهد آسیب اتفاق افتاده است (تنت و بیچ۹۸ ۲۰۰۳).

شکل۳-۲-تست تاخیر در چرخش خارجی

۳-۲-۳-۳-تست برخوردی نیر۹۹
آزمودنی نشسته و آزمون گر با یک دست، بازوی بیمار را به صورت داخلی چرخانده بازو

پاسخی بگذارید