منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیر۹۹، ۳-۲-۳-۳-تست، بیچ۹۸، (تنت

Rearview of businessman holding briefcase at the end of an arrow as he looks out over big city skyline.

فرد به طور فعال موقعیت چرخش خارجی را نگه میدارد که این آزمایش تمامیت فوقخاری و تحتخاری است اگر حدود ۵ درجه، زاویه چرش خارجی افت کند، نشان میدهد آسیب اتفاق افتاده است (تنت و بیچ۹۸ ۲۰۰۳).

شکل۳-۲-تست تاخیر در چرخش خارجی

۳-۲-۳-۳-تست برخوردی نیر۹۹
آزمودنی نشسته و آزمون گر با یک دست، بازوی بیمار را به صورت داخلی چرخانده بازو

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*