منابع پایان نامه درمورد شبیه سازی

بخار آب در سمت کاتد). طرف راست رابطه (۴-۲) اثر نفوذ در سطح مشترک کانال و لایه پخش کنندهی گازی را نشان میدهد. ضریب میتواند با رابطه (۴-۳) تخمین زده شود.
(۴-۳)
در رابطه (۴-۳) عمق کانال و عدد شروود است، همچنین ضریب نفوذ موثر سیال از کانال به سمت لایه پخش کننده گازی است.
۴-۱-۲ مدلسازی MEA
مدل یک بعدی برای شبیه سازی

پاسخی بگذارید