منبع پایان نامه درباره VIIIB، گیراندازی، اکسیتونهای، دیگریا

دیگریا عوامل گیرانداز۵۴ حفره میتوان عمر اکسیتونهای ساخته شده را افزود و این بدان معنی است که افزایش عمر زوج الکترون حفره با عدم ترکیب شدن آنها با همدیگر وابسته است. افزایش فلزات گروه VIIIB بر سطح TiO2 سبب افزایش عمر زوج الکترون حفره با گیراندازی الکترون در تراز هدایت می شود. در بسیاری از تحقیقات پلاتین را به عنوان فلزی از این

پاسخی بگذارید