منبع پایان نامه درمورد خودکارآمدی عمومی-فروش پایان نامه

سنجش قرار دهد.
3-5- روش آماری مورد استفاده
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده شده است :

1ـ روش های‌ آمار‌توصیفیمانند جدول فراوانی، درصد، نمودار ستونی، میانگین و انحراف‌معیار.
2- آمار استنباطیشامل آزمون های همبستگی پیــرسون، رگرسیون چند متغیری ، کولموگروف – اسمیرنوفمی‌باشد . ضمناً برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری 05/0 pدر نظر گرفته شده است.
3-6- روش اجرای تحقیق
به کلیه بهورزان(123نفر) زن و مرد شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول که در جلسه ماهیانه (2 جلسه در هر ماه) جهت کلاس های بازآموزی شرکت داشتند پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که با دقت کامل به سئوالات پرسشنامه ها پاسخ داده و در پایان جلسه پرسشنامه های جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول می‌باشد. در این فصــــل با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافتـه های پژوهش در سه قسمت زیر ارائه می شوند.
4-1یافته های توصیفی
4-2 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
4-3 یافته های جانبی پژوهش
4-1: یافته های توصیفی:
یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی های نمونه و همچنین جدول فراوانی و درصد می باشد که برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جداول زیر ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
جنسیت
بهورزان مرد
48
39.0
بهورزان زن
75
61.0
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، بهورزان زنبیشترین فراوانی ( 75 نفر ) حـدود 0/61 درصد ،بهورزان مرد کمترین فراوانی ( 48 نفر ) حـدود 0/39 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-1: تـوزیع فـراوانی جنسیت آزمودنی ها
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تأهل آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
وضعیت تأهل
بهورزان مجرد
10
8.1
بهورزان متاهل
113
91.9
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، بهورزان متأهل بیشترین فراوانی ( 113 نفر )حـدود 9/91 درصد ،بهورزان مجردکمترین فراوانی(10 نفر ) حـدود 1/8 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-2:تـوزیع فـراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها
جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
میزان تحصیلات
زیردیپلم
28
22.8
دیپلم
86
69.9
فوق دیپلم
9
7.3
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، دیپلم بیشترین فراوانی ( 86 نفر ) حـدود 9/69 درصد ،فوق دیپلم کمترین فراوانی ( 9 نفر ) حـدود 3/7 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-3:تـوزیع فـراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها
جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد ســن آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
ســـن
زیر 30 سال
35
28.5
30-40
72
58.5
40-50
12
9.8
بالای 50 سال
4
3.3
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، سن 40-30 سال بیشترین فراوانی ( 72 نفر ) حـدود 5/58 درصد ،سن بالای 50 سال کمترین فراوانی ( 4 نفر ) حـدود 3/3 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-4 : تـوزیع فـراوانی ســن آزمودنی ها
جدول 4-5:توزیع فراوانی ودرصد سابقه خدمت آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
سابقه خدمت
زیر 5 سال
19
15.4
5-10
33
26.8
10-15
29
23.6
15-20
22
17.9
بالای 20 سال
20
16.3
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، سابقه خدمت 10-5 سال بیشترین فراوانی (33نفر)حـدود 8/26 درصد ،سابقه خدمت زیر 5 سال کمترین فراوانی ( 19 نفر ) حـدود 4/15 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-5:تـوزیع فـراوانی سابقه خدمت آزمودنی ها
جدول 4-6:توزیع فراوانی و درصد میزان رضایت شغلی آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
رضایت شغلی
رضایت پایین
5
4.1
رضایت متوسط
84
68.3
رضایت بالا
34
27.6
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، رضایت شغلی بهورزان در حد متوسط بیشترین فراوانی (84 نفر ) حـدود 3/68 درصد ،رضایت شغلی بهورزان در حد پایین کمترین فراوانی ( 5 نفر ) حـدود 1/4 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-6: تـوزیع فـراوانی میزان رضایت شغلی آزمودنی ها
جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد میزان خودکارآمدی عمومی آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
خودکارآمدی عمومی
کــم
22
17.9
متوسط
59
48.0
زیــاد
42
34.1
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، خودکارآمدی عمومی بهورزان در حد متوسط بیشترین فراوانی ( 59 نفر ) حـدود 0/48 درصد ،خودکارآمدی عمومی بهورزان در حد پایین کمترین فراوانی (22 نفر) حـدود 9/17 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-7: تـوزیع فـراوانی میزان خودکارآمدی عمومی آزمودنی ها
جدول 4-8: توزیع فراوانی و درصد سبک مقابله ای مسئله محور آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
سبک مقابله ای مسئله محور
کــم
14
11.4
متوسط
80
65.0
زیــاد
29
23.6
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، سبک مقابله ای مسئله محور بهورزان در حد متوسط بیشترین فراوانی ( 80 نفر ) حـدود 0/65 درصد ،سبک مقابله ای مسئله محور بهورزان در حد پایین کمترین فراوانی ( 14 نفر ) حـدود 4/11 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-8: تـوزیع فـراوانی سبک مقابله ای مسئله محور آزمودنی ها
جدول 4-9: توزیع فراوانی و درصد سبک مقابله ای هیجان محور آزمودنی ها
فــراوانی مطلق
درصدفـراوانی
سبک مقابله ای هیجان محور
کــم
3
2.4
متوسط
46
37.4
زیــاد
74
60.2
جمع کل
123
100.0
همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود، سبک مقابله ای هیجان محور بهورزان در حد زیادبیشترین فراوانی ( 74 نفر ) حـدود 2/60 درصد ،سبک مقابله ای هیجان محور بهورزان در حد پایین کمترین فراوانی ( 3 نفر ) حـدود 4/2 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .
نمـودار4-9: تـوزیع فـراوانی سبک مقابله ای هیجان محور آزمودنی ها
جدول 4-10: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول
شاخص های توصیفی
بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمترین نمره
بیشترین نمره
رضایت شغلی
123
83/202
7/36
124
336
خودکارآمدی عمومی
123
94/56
2/8
19
81
سبک مقابله ای مسئله محور
123
84/58
03/11
28
82
سبک مقابله ای هیجان محور
123
03/77
9/11
49
100
همان طوری که در جدول 4ـ10 مشاهده می شود، میانگین و انحراف معیار نمره رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 83/202 و 7/36 ) ، میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی عمومی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 94/56 و 2/8 ) ،میانگین و انحراف معیار نمره سبک مقابله ای مسئله محور بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 84/58 و 03/11 ) ،میانگین و انحراف معیار نمره سبک مقابله ای هیجان محور بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 03/77 و 09/11 ) می باشد .
جدول 4-11 : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن
نام متغیر
میزان z
سطح معناداری
رضایت شغلی
06/1
20/0
خودکارآمدی عمومی
708/0
69/0
سبک مقابله ای مسئله محور
877/0
45/0
سبک مقابله ای هیجان محور
02/1
24/0
به منظور مقایسه توزیع‌ داده‌های بدست‌آمده از پژوهش حاصل با توزیع نرمال از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .
باتوجه به اطلاعات حاصل از جدول فوق و با تأکید بر z بدست آمده برای نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول درسطح 05/0 معنادار نیست. پس می‌توان به این نتیجه رسید که توزیع داده‌های مرتبط با فرضیه های پژوهش نرمال است
جدول 4-12: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه بهداشت شهرستان دزفول
شاخص های توصیفی
بهورزان زن و مرد خانه بهداشت شهرستان دزفول
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمترین نمره
بیشترین نمره
رضایت شغلی
بهورزان مرد
48
91/199
9/34
124
280
بهورزان زن
75
70/204
9/37
126
336
خودکارآمدی عمومی
بهورزان مرد
48
52/58
2/8
40
81
بهورزان زن
75
93/55
1/8
19
70
سبک مقابله ای مسئله محور
بهورزان مرد
48
00/57
4/12
28
72
بهورزان زن
75
02/60
9/9
23
79
سبک مقابله ای هیجان محور
بهورزان مرد
48
89/76
7/12
49
100
بهورزان زن
75
12/77
4/11
51
97

4-2- یافته های مربوط به فرضیه‌ های پژوهش :
یافته های استنباطی مربوط به فرضیه‌های این پژوهش شامل آزمون های همبستگی پیــرسون، رگرسیون خطی ، کولمــوگروف – اسمیــرنوف می باشد که برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جداول زیر با سطح خطای 05/0 ارائه شده است.
فرضیه اول پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه 1-1: بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه 1-2 : بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
جدول 4-13: همبستگی پیرسون بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت
متغیر وابسته
متغیر مستقل
رضایت شغلی
بهورزان خانه های بهداشت
ضریب همبستگی پیرسون
( r )
سطح معناداری
(P )
سطح خطا
( )
تعداد
سبک مقابله ای مسئله محور در زنان
333/0
003/0
05/0
75
سبک مقابله ای مسئله محور در مردان
330/0
02/0
05/0
48
سبک مقابله ای مسئله محور
333/0
001/0
05/0
123
براساس جدول 4-13ملاحظه می شود،مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( 333/0 = r ) بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان 95% نتیجه می‌گیریم که هرچه سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه اول پژوهش(بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( 333/0 = r ) بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان 95% نتیجه می‌گیریم که هرچه سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) بهورزان زن خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه 1-1 پژوهش(بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( 330/0 = r ) بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان 95% نتیجه می‌گیریم که هرچه سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) بهورزان مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه 1-2 پژوهش (بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
فرضیه دوم پژوهش:
بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه 2-1: بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه 2-2 : بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
جدول 4-14: همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت
متغیر وابسته
متغیر مستقل
رضایت شغلی
بهورزان خانه های بهداشت
ضریب همبستگی پیرسون
( r )
سطح معناداری
(P )
سطح خطا
( )
تعداد
خودکارآمدی عمومی بهورزان زن
294/0
01/0

05/0
75
خودکارآمدی عمومی بهورزان مرد
474/0
001/0
05/0
48
خودکارآمدی عمومی
346/0
001/0
05/0
123
براساس جدول 4-14ملاحظه می شود،مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( 346/0 = r ) بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان 95% نتیجه می‌گیریم که هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه دوم پژوهش ( بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( 294/0 = r ) بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان 95% نتیجه می‌گیریم که هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان زن خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه 2-1 پژوهش ( بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( 474/0 = r ) بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان 95% نتیجه می‌گیریم که هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه 2-2 پژوهش ( بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
فرضیه سوم پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول4-15: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *