منبع پایان نامه درمورد مقابله با استرس

) ب)مرحله‌ای(stepwise )

الف : Enter
همبستگی چندگانه
MR
ضریب تعیین
RS (R2)
نسبت F
احتمالp
ضریب رگرسیون ()
متغیر ملاک
متغیرهای پیش‌بین
رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت
خودکارآمدی عمومی
465/0
217/0
97/10 =F
001/0p=
38/1 = B
313/0=
82/3 =t
001/0= p
سبک مقابله با استرس ( مسئله محور)
18/1 = B
355/0=
78/3 =t
001/0= p
سبک مقابله با استرس ( هیجان محور)
367/0- = B
119/0- =
27/1- =t
20/0= p

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب : stepwise
همبستگی چندگانه
MR
ضریب تعیین
RS (R2)
نسبت F
احتمالp
ضریب رگرسیون ()
متغیر ملاک
متغیرهای پیش‌بین
1
2
رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت
خودکارآمدی عمومی
346/0
119/0
40/16 =F
001/0p=
53/1 = B
346/0=
50/4 =t
001/0= p
سبک مقابله با استرس ( مسئله محور)
454/0
206/0
55/15 =F
001/0p=
37/1 = B
310/0=
78/3 =t
001/0= p
987/0 = B
296/0=
61/3 =t
001/0= p
همان طوری که در جدول 4-15نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود (Enter )، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت برابر با 465/0= MR و217/0= RSمی باشد که در سطـــح خطای05/0 معنادار می باشد. بنابراین فرضیه سوم تأیید می‌گردد.
با توجه به مقدار ضریب تعیین (RS)، مشخــص شده که 22 درصد واریانس رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت توسط متغیرهای پیش بین ( سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی ) قابل تبینمی باشد.
از میان متغیرهای سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر خودکارآمدی عمومی با مقدار 82/3 =t و سطح معناداری 001/0p= ( با رابطه ای مستقیم )، متغیر سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با مقدار 78/3 =t و سطح معناداری 001/0p= (با رابطه مستقیم ) در سطح خطای 05/0 معنادار می‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا می کند.
همچنین متغیر سبک مقابله با استرس (هیجان محور ) با مقدار 27/1 =t و سطح معناداری 20/0p= در سطح خطای 05/0 معنادار نمی‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا نمی کند
طبق رگرسیون مرحله ای(stepwise )، متغیر خودکارآمدی عمومی قویترین پیش بینی کننده و سبک مقابله با استرس (هیجان محور )ضعیف ترین پیش بینی کننده برای رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت می باشند .
فرضیه 3-1 پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول4-16: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای ( stepwise)
الف : Enter
همبستگی چندگانه
MR
ضریب تعیین
RS (R2)
نسبت F
احتمالp
ضریب رگرسیون ()
متغیر ملاک
متغیرهای پیش‌بین
رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت
خودکارآمدی عمومی
430/0
185/0
36/5 =F
002/0p=
23/1 = B
266/0=
46/2 =t
016/0= p
سبک مقابله با استرس ( مسئله محور)
39/1 = B
367/0=
58/2 =t
012/0= p
سبک مقابله با استرس ( هیجان محور)
299/0- = B
091/0- =
63/0- =t
52/0= p
ب : stepwise
همبستگی چندگانه
MR
ضریب تعیین
RS (R2)
نسبت F
احتمالp
ضریب رگرسیون ()
متغیر ملاک
متغیرهای پیش‌بین
1
2
رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت
سبک مقابله با استرس ( مسئله محور)
333/0
111/0
11/9 =F
003/0p=
27/1 = B
333/0=
01/3 =t
003/0= p
خودکارآمدی عمومی
425/0
180/0
91/7 =F
001/0p=
17/1 = B
308/0=
87/2 =t
005/0= p
22/1 = B
264/0=
46/2 =t
016/0= p

همان طوری که در جدول 4-16نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود (Enter ) ، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت برابر با 430/0= MR و185/0= RSمی باشد که در سطـــح خطای05/0 معنادار می باشد. بنابراین فرضیه 1-3 تأیید می‌گردد.
با توجه به مقدار ضریب تعیین (RS)، مشخــص شده که 19 درصد واریانس رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت توسط متغیرهای پیش بین ( سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی ) قابل تبینمی باشد.
از میان متغیرهای سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر خودکارآمدی عمومی با مقدار 46/2 =t و سطح معناداری 016/0p= ( با رابطه ای مستقیم )، متغیر سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با مقدار 58/2 =t و سطح معناداری 012/0p= (با رابطه مستقیم ) در سطح خطای 05/0 معنادار می‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا می کند.
همچنین متغیر سبک مقابله با استرس (هیجان محور ) با مقدار 63/0 =t و سطح معناداری 52/0p= در سطح خطای 05/0 معنادار نمی‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا نمی کند
طبق رگرسیون مرحله ای(stepwise ) ، متغیر سبک مقابله با استرس (مسئله محور )قویترین پیش بینی کننده و سبک مقابله با استرس (هیجان محور )ضعیف ترین پیش بینی کننده برای رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت می باشند .
فرضیه 3-2 پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول4-17: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای (stepwise)
الف : Enter

دیدگاهتان را بنویسید