پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بودن”، “سطح، ، آماری،

Blurred motion traffic on city highway.

را تعیین کرد از آزمون آماری استفاده می شود. فرض مورد استفاده را معمولا با H0 نشان می دهیم. در آزمون یک فرض آماری، فرض موقعی قابل قبول است که احتمال حساب شده از مقدار معین یعنی “سطح معنی دار بودن” زیادتر باشد و اگر احتمال حساب شده کمتر از باشد در اینصورت فرض غلط تلقی می شود و نتیجه را معنی دار گویند. بصورت یک قرارداد مورد قبول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*