پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون خطی

Abstract connections of lines and spheres.

به کمک آن می توان مقادیر پیش بینی شده آینده را کوچک مقیاس نمود.
نتایج بررسی های دتینگر و همکاران نشان می دهد که استفاده از رابطه رگرسیونی چند جمله ای برای کوچک مقیاس کردن داده های بارش، میزان همبستگی را بین مقادیر دیده بانی شده و کوچک مقیاس شده افزایش می دهد. از این روی در این روش بجای رگرسیون خطی ساده از رگرسیون چند جمله ای

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*