پایان نامه ارشد رایگان با موضوع P-valueکمتر، ۰۵/۰گردد، ،

۰۵/۰ کمتر باشد در تحلیل معنی دار تلقی می شوند و در غیر اینصورت آن گره حذف خواهد شد و در بررسی شرایط اقلیمی آینده مد نظر نخواهند بود.
در اینجا فرض نول یا H0 عبارت از این است که بین داده های گره مورد نظر و بارندگی دیده بانی شده همبستگی صفر است. در صورتیکه مقدار P-valueکمتر از ۰۵/۰گردد فرض نول رد شده و می توان گره مورد نظر را

پاسخی بگذارید