پایان نامه با کلید واژگان ، CD3OD، H2-MeSaldienدر، شکل(۳-۳):

نشان داده شده است به طوری که در شکل مشاهده می شودسه پیک متعلق به پروتونهای ناحیه آلیفاتیک و چهار دسته پیک متعلق به ناحیه آروماتیک در این ترکیب مشاهده می شود.

شکل(۳-۳): طیف۱H-NMR لیگاند H2-MeSaldienدر حلال CD3OD

دیدگاهتان را بنویسید