پایان نامه درمورد رود.شیمیدان، ۳۰۰، g/cm3،، ۱۲۸/۱

و در محیط بازی زرد است. چگالی آن ۱۲۸/۱ g/cm3، دمای ذوب بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتی گراد دارد و محلول در آب است]۲۳[.
متیل اورانژ ترکیبی به شدت رنگی است و در رنگ کردن و چاپ کردن پارچه ها به کار می رود.شیمیدان ها از آن ها در تیتراسیون باز ضعیف با اسیدهای قوی استفاده می کنند . رنگ این ماده از قرمز تا زرد مایل به نارنجی تغییر می کند .

پاسخی بگذارید