پایان نامه درمورد مصریان، بنفش، سبزیجات، آمدند.

طبق اولین نوشته ها از آن در چین استفاده شده. رنگ ها به صورت اصلی از منابع حیوانی و سبزیجات به دست می آمدند. طبق یافته های کریستیک برای مثال در قرن ۱۵ قبل از میلاد در مصر از رنگ بنفش استفاده می شده که از نوعی گیاه دریایی به دست می آمد ، هم چنین مصریان استفاده از رنگ های گیاهی برای رنگ کردن لباس را کشف کردند ، در شمال امریکا نیز

پاسخی بگذارید