پایان نامه درمورد کاتد، (cm)، (kg/s)، ۱/۰

(cm)
۱/۰
ارتفاع کانال در سمت آند و کاتد (cm)
۱/۰
طول کانال در سمت آند و کاتد (cm)
۵
نرخ جریان ورودی در سمت کاتد (kg/s)
۱/۵ e 5-
نرخ جریان ورودی در سمت آند (kg/s)
۱e-4
۴-۳ پارامترهای ثابت مدلسازی
در مدلسازی پیل سوختی پارامترهای مختلفی وجود دارد که در مقالات به مقدارهای متفاوتی برای هریک اشاره شده است. مقادیر در نظر

پاسخی بگذارید