پایان نامه درمورد گرفته،تمرکزکمی، مکانسیم، پیرول۶۲، هایش:

Three magnifiers against yellow background

های حلقوی و سولفانیلیک اسید سنتز می شود]۲۳[.

ویژگی های پلی پیرول۶۲ و کامپوزیت هایش:
پلی ‌پیرول پلیمر رسانایی است که در بیست سال گذشته گسترده ترین تحقیقات بر روی آن صورت گرفته اما علی رغم حجم کاری که تاب حال دراین خصوص انجام گرفته،تمرکزکمی برروی مکانسیم سنتز پلی پیرول بخصوص مکانیسم مربوط به مناسب ترین روش یعنی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*