پایان نامه درمورد Fe، Cl3به، آب،، اتیل

که در طی الکتروپلیمریزاسیون پیرول بر مکانیسم واکنش اثر می گذارند بنابراین چنین مواردی بر روی خصوصیات ویژه پلیمر تشکیل شده در الکترود تاثیرگذار خواهند بود]۲۴[.
روش تولید:
پلی پیرول و کامپوزیت هایش از نظر شیمیایی با استفاده از Fe Cl3به عنوان اکسید کننده در جایگاه آبدار و غیر آبدار ساخته می شود.تاثیر محلول های متنوع مثل آب، اتیل

پاسخی بگذارید