پایان نامه رایگان با موضوع محیط.، ۶۰، ۴-۲-۲-۵.،

محیط.

۴-۲-۲-۵. اثر زمان استخراج
شکل (۴-۶) تاثیر زمان را بر میزان استخراج نشان می‌دهد. استخراج و بازیافت آنالیت تحت تاثیر زمان هم خوردن نمونه است که منجر به تسهیل انتقال آنالیت از فاز دهنده به حلال آلی و در نهایت فاز گیرنده می‌شود. در این تحقیق اثر زمان استخراج از ۱۰ تا ۶۰ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که با

پاسخی بگذارید