آگوست 2018

عوامل افزاینده استقلال حسابرس

عوامل افزاینده استقلال حسابرس : استقلال جوهره وروح حسابرسی است وحسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. استقلال درفرهنگ وبستررهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف […]

مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحبنظران

مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحبنظران : خشنودی شغلی عبارت ازاحساسات ونگرشهای مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خوددارند.یک کارمندخشنودعواطف مثبت وعلاقه وافری به شغل خودداردوبرای آن ارزش زیادی قائل […]

پایه های عصبی- زیستی خوش بینی

پایه های عصبی- زیستی خوش بینی در مورد عصب زیست شناختی خوش بینی پژوهش اندکی انجام شده است. با این حال یافته های عصب زیست شناختی در سه زمینه قابل […]

عوامل عاطفی یادگیری

عوامل عاطفی یادگیری شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان عاملی مؤثر در پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با اینکه از بهره هوشی بالاتر […]

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی راهبرد فراشناختی مناسبی را برای استفاده در یک مهارت  انتخاب کنید. راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضیح داده و نمونه‌سازی نمایید. از بخشهای آموزشی‌ای […]

دیدگاهها و نظریات  عمده در مورد اهمال‌کاری

دیدگاهها و نظریات  عمده در مورد اهمال‌کاری: دیدگاههای مرتبط با اهمال‌کاری در یک طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند. از یک‌سو طرفداران دیدگاههای خوش‌بینانه، مدعی‌اند که ویژگی‌هایی مانند رفتار، شناخت […]