آگوست 2018

شخصیت ضداجتماعی و نشانه های آن

شخصیت ضداجتماعی شخصیت ضداجتماعی گسیخته و مخرب بوده اشکالات اخلاقی و وجدانی عمیق و همه جانبه دارد انها قادر نیستند ارزش‌های فردی و اجتماعی و گروهی را رعایت نمایند. خودخواه، […]