متن پایان نامه : دائن

فوریه 9, 2019 90 0

متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص […]

متن پایان نامه : غصب

فوریه 9, 2019 90 0

مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به […]

متن پایان نامه : دائن

فوریه 9, 2019 90 0

د گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی […]

متن پایان نامه : ضامنان

فوریه 9, 2019 90 0

نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب […]

منابع پایان نامه با موضوع مسقط

فوریه 9, 2019 90 0

همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود. توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات […]