متن پایان نامه : دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود که دین دیگری را بپردازد یا مدیونی را در دادگاه حاضر کند. ( م... متن کامل | Share it now!

Read More

متن پایان نامه : غصب
بهمن 20, 1397 Comments..0

مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به مدیون رجوع کند و ضامن در این فرصت در معرض اعسار قرار گیرد یا امکان... متن کامل | Share it now!

Read More

متن پایان نامه : دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

د گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند... متن کامل | Share it now!

Read More

متن پایان نامه : ضامنان
بهمن 20, 1397 Comments..0

نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه داشته باشند. بند دوم : تضامن بدهکاران تضامن دین، ضم ذمه است... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد نادیده گرفت. پس ناچار باید گفت مسئولیت سایر غاصبان به رد عین، نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غاصبین
بهمن 20, 1397 Comments..0

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد مسئول منافع زمان تصرف خود می باشد. زیرا منافع مال است و طبق قاعده کلی کسی که مال در دست او تلف شده ضامن... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

دارد. 2- ضمانی که در نتیجه انجام ندادن تعهد ناشی از عقد برای متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غصب
بهمن 20, 1397 Comments..0

از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند. از مزایای این نوع ضمان، مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

ع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد. نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع
بهمن 20, 1397 Comments..0

کسى ایجاد شود؛ قاضى، متهم یا هردو؟ پس در جستجوى مراد شارع، این بحث به میان می آید که مخاطب «ادرءوا الحدود بالشبهات» کیست؟ این مساله در فهم مبانی و بسترهای اعمال قاعده درء اهمیت زیادی... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.