منابع پایان نامه ارشد با موضوع بارندگی، رودخان، ایستگاه، میانگین

دسامبر 29, 2018 mitra1--javid 0

ارتفاعیمساحتدرصد مساحتدرصد تجمعی مساحتکمتر از 1002.012.022.02100-2007.487.509.51200-3008.428.4417.96300-4006.046.0524.01400-5006.556.5630.57500-6006.156.1736.74600-7005.565.5742.31700-8004.694.7047.01800-9004.394.4051.41900-10004.664.6756.081000-11004.294.3060.381100-12004.304.3164.701200-13004.314.3269.021300-14005.275.2974.301400-15003.773.7878.081500-16003.803.8181.891600-17003.633.6485.521700-18003.413.4288.951800-19003.293.3092.241900-20002.412.4194.652000-21001.992.0096.652100-22001.091.0997.742200-23001.181.1998.932300-24000.420.4299.352400-25000.410.4199.75بیشتر از 25000.240.24100.00 نمودار 4-1 آلتی متریک حوضه گشت رودخان نمودار 4-2 هیپسو متریک حوضه گشت رودخان 4-6-2-11 شیب حوضه […]

مصرف مواد

دسامبر 29, 2018 mitra1--javid 0

دانه گندم (شبیه تخم آفتابگردان)، دارای ناف سفید رنگ و برجسته و سطح صاف به رنگ قهوه‌ای روشن است. کاسبرگها در روی دانه به صورت […]